Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van www.dorritdesign-webshop.nl
 

1.Algemeen
1.1. Dorritdesign-webshop.nl is een handelsnaam van Dorrit Design Interieurs, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 17172056. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dorritdesign-webshop.nl met haar klanten,
de kopers van haar producten via haar webshop
www.dorritdesign-webshop.nl
1.2. Door plaatsen van bestelling op de webshop dorritdesign-webshop.nl verklaart de klant akkoord
te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.3. De voorwaarden zijn via www.dorritdesign-webshop.nl te downloaden en op te slaan.
Op verzoek van de klant zullen de voorwaarden per e-mail worden toegezonden.
1.4. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven
alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van dorritdesign-webshop.nl worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door dorritdesign.webshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en
andere derden.
1.7. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere
bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig
wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand.

2. Totstandkoming
2.1. Alle aanbiedingen van dorritdesign-webshop.nl zijn vrijblijvend.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door
dorritdesign-webshop.nl via de internetsite is verstuurd naar de klant.

3. Prijzen en betalingen
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW
en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. De klant dient te betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden
tijdens het bestelproces. Aan deze bestelling kunnen nadere (betaling -/ bestel-)voorwaarden
worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van
de bankrekening van dorritdesign-webshop.nl.
3.3. De klant geeft dorritdesign-webshop.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig
zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
3.4. dorritdesign-webshop.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist
zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay-out of typewerk. Aan onrechtmatige
prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend .   
3.5 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw
aankopen en de bijbehorende kosten. We verwerken uw bestelling zodra de betaling bij ons is
bijgeschreven. U kunt betalen met één  van de aangeboden betaalmethoden.
3.6. Producten die afgeprijsd zijn kunnen niet retour worden gezonden. Er vindt geen restitutie
plaats van het betaalde bedrag.

4. Levering
4.1 Dorritdesign-webshop.nl verzendt uw bestelling, indien voorradig binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de betaling. Levering door de vervoerder is 3 a 4 werkdagen. Op de website
vermeldt Dorritdesign-webshop.nl op de homepage of het produkt op op voorraad is.
4.2. De producten van Dorritdesign-webshop.nl zijn uit diverse landen geïmporteerd. De door
Dorritdesign-webshop.nl genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en
zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de
overeenkomst aan Dorritdesign-webshop.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen
kunnen niet  beschouwd worden als een fatale termijn.
4.3. Overschrijding van de door Dorritdesign-webshop.nl opgegeven leveringstermijnen, door
welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming
van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee
samenhangende overeenkomst.
4.4. Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 14 dagen heeft de
klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail
of brief aan Dorritdesign-webshop.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen
30 werkdagen na de kennisgeving, aan de klant geretourneerd.
4.5. Indien geval van ziekte of vakantie zal duidelijk op de website van Dorritdesign-webshop.nl
worden aangegeven dat de leveringstermijn langer kan zijn.

5. Verzending
5.1. De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door de bestelmodule van
Dorritdesign.nl berekend. De pakketten worden via een vervoerder verzonden.
Bij afwezigheid zal het pakket opnieuw worden aangeboden. Dit tot maximaal 3 keer. De door
Dorritdesign-webshop.nl verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor
het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde.
In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door de vervoerder een
onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven
adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Dorritdesign-webshop.nl
geleverde producten rusten, dienen geheel en onvoorwaardelijk door de klant te worden
gerespecteerd.

7. Controle, herroepingsrecht en reclameren
7.1.Het geleverde product dient direct na ontvangst door de klant te worden gecontroleerd op
volledigheid en op eventuele zichtbare gebreken.
7.2. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze
waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant
het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen.
7.3. Indien de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, heeft hij gedurende
veertien (14) werkdagen het recht om het product te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de retourprocedure als beschreven in
artikel 8 strikt is gevolgd. Het aankoopbedrag wordt dan uiterlijk binnen dertig (30) dagen door
Dorritdesign-webshop.nl terugbetaald. Indien door ons de portokosten voor het zenden van het
product naar de klant zijn betaald, dan zullen deze in mindering worden gebracht op het terug
te storten bedrag.  De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn ook voor
rekening van de klant.
7.4. De klant kan geen gebruik maken van herroepingsrecht indien de producten speciaal
voor hem besteld zijn.
7.5. Eventuele gebreken aan een product dienen uiterlijk binnen een week na ontvangst
schriftelijk en gemotiveerd aan Dorritdesign-webshop.nl te worden gemeld. Als is aangetoond
dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Dorritdesign-webshop.nl de keuze
het artikel na retournering daarvan, conform de procedure beschreven in artikel 8, te vervangen
door een nieuw exemplaar dan wel de verkoopprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug
te betalen. In geval van een aantoonbaar gebrek zal Dorritdesign-webshop.nl de retournerings
kosten voor haar rekening nemen.

8. Procedure retournering product
8.1. Indien een product van Dorritdesign-webshop.nl wordt teruggestuurd geldt de volgende
procedure.Gebruik de bijgeleverde factuur en vink het betreffende artikel aan. Een product kan
worden teruggestuurd als het product ongebruikt is en de verpakking in ongeschonden staat is.
Het product moet goed verpakt en voldoende gefrankeerd worden verstuurd. Zodra wij het
product dat is teruggestuurd hebben ontvangen, wordt de retourprocedure voortgezet. Het
bedrag zal binnen 30 dagen op uw bankrekening worden teruggestort. Indien door ons de
portokosten zijn betaald bij de heenzending van het product, zullen deze in mindering gebracht
worden op het terug te storten bedrag. Er wordt alleen teruggestort op hetzelfde
rekeningnummer dat ook werd gebruikt om de bestelling te betalen. Een geretourneerd product
dat niet aan deze voorwaarden voldoet, kan helaas niet worden teruggenomen.
Het retouradres is: Dorritdesign.nl, Kofferen 12, 5492 BN Sint-Oedenrode.
Neem altijd contact op als u vragen heeft over retourzendingen via info@dorritdesign.nl .
Op alle leveringen door Dorritdesign.nl gelden onze Algemene Voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid/Overmacht
9.1. Dorritdesign-webshop.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen,
vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg
van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen klant en
Dorritdesign-webshop.nl, dan wel tussen Dorritdesign-webshop.nl en derden,
tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van Dorritdesign-webshop.nl.
9.2. Indien nakoming onmogelijk is doordat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal
Dorritdesign-webshop.nl de koper daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven en heeft de klant
recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Dorritdesign-webshop.nl betaalde bedrag.
De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving
plaatsvinden.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,
bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

© Dorrit design-webshop.nl
Alle rechten voorbehouden